prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020 Shema šolskega sadja in zelenjave Ekošola
aktualno šola koledar dejavnosti projekti dosežki zaposleni knjižnica glasilo povezave vrtec e-učilnice
Šola
Osnovni podatki
Šolski okoliš in prostor
Upravljanje
Vizija naše šole
Razvojni načrt
Vzgojni načrt
Hišni red
Pravila šolskega reda
Podaljšano bivanje
Jutranje varstvo
Varstvo vozačev
Prevozi učencev
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Pouk na drugih lokacijah
Razširjeni program
Predmetnik
Dopolnilni in dodatni pouk
Izbirni predmeti
Nacionalni preizkusi znanja
Šolska prehrana

Razvojni načrt

Razvijati kreativnost, ustvarjalnost, inovativnost in samozavest.
Dosegati učne rezultate nad državnim povprečjem.
Krepiti bralno pismenost učencev.
Dosegati odgovornost učencev za svoja ravnanja.
Privzgajati spoštovanje do drugačnih.
Prepoznavati različno posameznikovo nadarjenost in razvijati intelektualno moč.
Podpirati moralni, kulturni in telesni razvoj učencev šole.
Pripravljati učence za življenje.
Razvijati kurikulum, ki bo dovolj prožen, da se bo odzival na občutljive potrebe učencev različne starosti.
Uvajati sodobne metode in oblike poučevanja.
Ohranjati in razvijati materni jezik in bralno pismenost.
Razvijati demokratične odnose.
Razvijati odnos do učenja.
Razvijati odgovornost in skrb za naravo.
Razvijati spodbudno učno okolje.
Razvijati različne oblike sodelovanja s starši, društvi in organizacijami.
Sodelovati z ustanoviteljem, da bi zagotovili kvalitetne pogoje za uspešno delo.

Dejavnosti učencev v razvojnem načrtu v šolskem letu 2017/2018

Učenci in starši bodo izpolnjevali evalvacijske vprašalnike.
Učence bomo vključevali v delo IKT neposredno pri pouku.
Izvajali bomo zgodnje učenje angleškega jezika v vrtcu, 1., 2. in 3. razredu.
V okviru preventivnega programa bomo pripravili izobraževanje za učence višjih razredov na vzgojnih področjih (predavateljica Maja Mencigar).
Za učence nižjih razredov bomo pripravili predavanje o varstvu in negi zob.
Izvajali bomo Zdrav življenjski slog.
Nadaljevali bomo s projektom EKO šola kot način življenja (Majda Kolarič).
Razširili bomo dejavnost bralne značke z namenom krepitve bralne pismenosti (Barbara Waldhutter).

torek, 17. 09. 2019, 2:18
© 2007-2019 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane.