prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020 Shema šolskega sadja in zelenjave Ekošola
aktualno šola koledar dejavnosti projekti dosežki zaposleni knjižnica glasilo povezave vrtec e-učilnice
Šola
Osnovni podatki
Šolski okoliš in prostor
Upravljanje
Vizija naše šole
Razvojni načrt
Vzgojni načrt
Hišni red
Pravila šolskega reda
Podaljšano bivanje
Jutranje varstvo
Varstvo vozačev
Prevozi učencev
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Pouk na drugih lokacijah
Razširjeni program
Predmetnik
Dopolnilni in dodatni pouk
Izbirni predmeti
Nacionalni preizkusi znanja
Šolska prehrana

Upravljanje

Vodstvo šole

Vesna Breznik, ravnateljica

Ustanovitelj šole

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Upravljanje šole

Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda, ki ima štiriletni mandat.

Sestavljajo ga:

trije predstavniki ustanovitelja: Barbara Lorber, Franc Bele, Branko Lorbek;
pet predstavnikov šole: Martina Škrlec, Antonija Širec, Jasna Malnar, Simona Raner in Gabrijela Murko;
trije predstavniki staršev: Mirjana Kos Ketiš, Nataša Lorenčič in Mateja Konrad.

Strokovni organi šole

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

Šolska skupnost in šolski parlament

Vsi učenci šole so člani šolske skupnosti učencev. Vsak posamezni oddelek voli dva predstavnika v šolski parlament, v katerega so torej vključeni predstavniki posameznih oddelkov.

Učenci sami izvolijo vodstvo parlamenta. Le-ta se skliče vsaj dvakrat letno, ko predstavniki posameznih oddelkov posredujejo pobude in mnenja o življenju in organizaciji dela na šoli. Načrtuje in organizira tudi raznovrstne akcije.

Osnovni namen programa je zagotavljanje participacije otrok pri odločanju in izobraževanju otrok za demokracijo. Podlaga za izvajanje izobraževanja so izbrane teme, ki jih določijo otroci vsako leto na Nacionalnem otroškem parlamentu. Mentorica je Lavra Bukšek Kreft.

Svet staršev

V delo šole se starši vključujejo preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih. Svet staršev se sestane najmanj trikrat, in sicer konec septembra, konec februarja in konec maja.

torek, 17. 09. 2019, 3:29
© 2007-2019 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane.