prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020

SPIRIT Slovenija
Mreža gozdnih vrtcev in šol Trajnostna mobilnost Turizmu pomaga lastna glava Ekošola
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | e-učilnice | Oblak 365
Šola
Osnovni podatki
Upravljanje
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Organizacija pouka
Predmetnik
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Sodelovanje z občino
Šolska prehrana
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Individ. in skupinska pomoč
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost uč., parlament
Oddelčne skupnosti
Vizija naše šole
Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR
Katalog inf. javnega značaja
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s poseb. potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Skupnost učencev in otroški parlament

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:

spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
sodeluje pri urejanju in čiščenju šolskega okolja,
načrtuje in organizira humanitarne akcije,
sodeluje z Zvezo prijateljev mladine pri organizaciji Otroškega parlamenta v šoli,
predstavniki šole se udeležijo Medobčinskega Otroškega parlamenta,
na pobudo oziroma želje učencev organizira pogovore, delavnice o težavah mladih.

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. V otroškem parlamentu se učenci učijo, kako s pomočjo demokratičnega dialoga doseči skupno rešitev nekega problema ter pridobivajo znanje o človekovih in državljanskih pravicah ter dolžnostih. Otroški parlamenti se izvajajo po vseh šolah v Sloveniji, učenci pa nato lahko sodelujejo tudi v parlamentih na občinski in regionalni ravni, vrhunec pa je sodelovanje na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt se izvaja že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki si jih izberejo sami.

Mentorici šolskega parlamenta sta Lavra Bukšek Kreft in Martina Škrlec

Mentorici šolske skupnosti sta Silva Špindler in Aleksandra Kuntner.

© 2007-2021 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | nedelja, 16. 05. 2021, 11:35