prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020

SPIRIT Slovenija
Mreža gozdnih vrtcev in šol Trajnostna mobilnost Turizmu pomaga lastna glava Ekošola
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | e-učilnice | Oblak 365
Šola
Osnovni podatki
Upravljanje
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Organizacija pouka
Predmetnik
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Sodelovanje z občino
Šolska prehrana
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Individ. in skupinska pomoč
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost uč., parlament
Oddelčne skupnosti
Vizija naše šole
Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR
Katalog inf. javnega značaja
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s poseb. potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Organi upravljanja in strokovni organi šole

Organizacijska shema šole

Svet šole

Svet šole sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki zaposlenih in predstavniki staršev.

Ravnatelj

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole, ki organizira, načrtuje in vodi delo šole. Mandat ravnatelja traja 5 let.

Svet staršev

Svet staršev sestavljajo ga predstavniki staršev posameznih oddelkov.

Strokovni organi šole

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci šole.
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Strokovni aktivi po posameznih predmetnih področjih so mesto:
skupnega učenja njegovih članov,
izmenjave izkušenj,
razvijanja novih idej,
delitve dela, pri katerih vsak posameznik prispeva in prejema najboljše,
evalvacije skupno zastavljenih ciljev.

Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oziroma delovnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje strokovnemu zboru šole predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev in učencev ter opravlja druge strokovne naloge določene z letni delovnim načrtom.

© 2007-2021 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | nedelja, 16. 05. 2021, 11:03