prva stran
Kulturna šola

eduroam
Ekošola Šolska shema Evropske unije Odprta knjiga Naša mala knjižnica Turizmu pomaga lastna glava
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365 | Arnes pošta
Šola

Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Izjava o dostopnosti

Prednostne naloge

Prednostne naloge šole izhajajo iz vizije šole, ključnih ciljev pedagoškega dela ter Razvojnega načrta OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol, ki smo si ga zastavili za obdobje 2022-2025. Ali smo zastavljene cilje uspešno dosegli, bomo preverjali z analizo vzgojno-izobraževalnega dela.

Vsekakor je torej naša prednostna naloga kvalitetno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela s ciljem, da smo učno uspešna in vzgojno prijazna šola. To bomo uresničevali na naslednje načine:

vključevanje socialnih iger za razvijanje močnih področij pri učencih, za izražanje mnenj, sposobnosti, premagovanje čustvenih stisk ...
preko delavnic, teambuildingov se učiti konstruktivno reševati probleme, razvijati dobre odnose ter pozitivno klimo v razredu/šoli;
dosledno spremljanje otrokovega napredka ter dajati možnost izkazovanja učenčevih močnih področij oz. znati iz vsakega posameznega učenca izluščiti njegove kvalitete in jih vključiti v celoto;
spodbujanje medvrstniške pomoči ter sprejemanja odgovornosti vsakega posameznika;
razvijati odgovoren odnos do stvari za trajnostni razvoj vsakega posameznika
z različnimi aktivnostmi na vseh predmetnih področjih razvijati bralno-jezikovno kulturo tako učencev kot učiteljev.

Doseganje prednostnih nalog bo vključeno tako v sam pouk, izvajanje obveznih izbirnih predmetov, interesnih dejavnosti, kakor tudi v izvajanje številnih projektov.

© 2007-2023 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 27. 9. 2023, 9:51 | Izjava o dostopnosti