prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SPIRIT Slovenija Mreža gozdnih vrtcev in šol Ekošola Turizmu pomaga lastna glava eduroam

React-EU - IKT za VIZ
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365
Šola

Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Prostorski pogoji, opremljenost razredov in matične učilnice

Prostorski pogoji

Za izvajanje obveznega in razširjenega programa vzgojno-izobraževalnega procesa je v šolskem poslopju na voljo enajst učilnic, dobro opremljena multimedijska učilnica, učilnica za izvajanje gospodinjstva in učilnica za tehniko in likovno s tehnično delavnico. Na voljo je devet kabinetov, primerna zbornica, knjižnica, kuhinja in jedilnica in upravni prostori.

Šport izvajamo v telovadnici.

V kuhinji pripravljajo zajtrke, malice, kosila in popoldanske malice za potrebe šole in vrtca. V jedilnici se lahko hkrati prehranjuje 98 učencev.

Opremljenost razredov

Razredi so opremljeni kot matične učilnice, namensko opremo imajo razredi za likovno umetnost in tehnični pouk, glasbeno umetnost in računalništvo. Učilnice so dokaj dobro opremljene z avdiovizualnimi sredstvi, v 10 učilnicah so nameščene interaktivne table.

Matične učilnice

Zaradi sprejetih ukrepov imajo učenci večino pouka v matičnih učilnicah:

matična učilnica za 3. razred je v dosedanji učilnici 5. razreda,
matična učilnica za 5. razred je učilnica TJA,
matična učilnica za 6. razred je učilnica BIO/KEM,
matična učilnica za 7. razred je učilnica ZGO/GEO,
matična učilnica za 8. razred je učilnica MAT/FIZ,
matična učilnica za 9. razred je učilnica SLJ.

© 2007-2022 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 28. 6. 2022, 5:33