prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SPIRIT Slovenija Mreža gozdnih vrtcev in šol Ekošola Turizmu pomaga lastna glava eduroam

React-EU - IKT za VIZ
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365
Šola

Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Prednostne naloge

Prednostne naloge šole izhajajo iz vizije šole ter ključnih ciljev pedagoškega dela. Ali smo zastavljene cilje uspešno dosegli, bomo preverjali z analizo vzgojno-izobraževalnega dela. Ob tem je imenovan razvojni tim, ki že spremlja kvaliteto doseženih ciljev in na podlagi zbranih analiz in podatkov bo načrtoval razvojni načrt za obdobje 2022-2024.

Vsekakor je torej naša prednostna naloga kvalitetno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela s ciljem, da smo učno uspešna in vzgojno prijazna šola. To bomo uresničevali na naslednje načine:

razvijanje kreativnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti ter nadgrajevanje dosežene kakovosti znanj ter učiti se živeti skupaj za trajnostni razvoj : učencem bomo tako pri rednem pouku kot dnevih dejavnosti nudili številne dejavnosti in aktivnosti, preko katerih bodo samostojno razvijali kreativnost, ustvarjalnost, razvijali ideje do samih produktov ter z vse življenjskim učenjem nadgrajevali doseženo znanje;
privzgajanje odnosa do stvari, ki jih obdajajo v šoli in izven nje: smo vzgojna in izobraževalna ustanova in pomembno je, da učencem z zgledom in motivacijo privzgajamo pozitiven odnos do stvari, ki nas obdajajo;
ustvarjanje varnega in spodbudnega učnega okolja ter razvijanje dobrih medsebojnih odnosov, spoštovanje med učenci, učitelji in starši: za vse udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa bomo ustvarjali učno okolje, v katerem se bodo počutili varno in sprejeto, predvsem bomo spodbujali pri učencih medvrstniško učenje in pomoč ter pomoč učiteljev v okviru pogovornih ur za učence, prav tako bomo spodbujali konstruktiven odnos med učitelji in straši;
s teambuildingom za uspešno komunikacijo med učitelji;
z oblikovanjem učilnic na prostem in poligonov.

Doseganje prednostnih nalog bo vključeno tako v sam pouk, izvajanje obveznih izbirnih predmetov, interesnih dejavnosti, kakor tudi v izvajanje številnih projektov.

© 2007-2022 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 2. 7. 2022, 16:46