prva stran
Kulturna šola

eduroam
Ekošola Šolska shema Evropske unije Odprta knjiga Naša mala knjižnica Turizmu pomaga lastna glava
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365 | Arnes pošta
Šola

Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Izjava o dostopnosti

Prednostne naloge

Prednostne naloge šole izhajajo iz vizije šole, ključnih ciljev pedagoškega dela ter Razvojnega načrta OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol, ki smo si ga zastavili za obdobje 2022-2025. Ali smo zastavljene cilje uspešno dosegli, bomo preverjali z analizo vzgojno-izobraževalnega dela.

Vsekakor je torej naša prednostna naloga kvalitetno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela s ciljem, da smo učno uspešna in vzgojno prijazna šola. To bomo uresničevali na naslednje načine:

izvajanje različnih dejavnosti s vključevanjem socialnih iger za razvijanje samostojnosti, samozavesti, kreativnosti, empatičnosti pri učencih ter s tem omogočanje varnega in spodbudnega okolja,
dosledno izvajanje vzgojnega načrta s poudarkom na upoštevanju bontona, dobrih medsebojnih medvrstniških in medgeneracijskih odnosih,
razvijati odgovornost pri učencu za lasten napredek, znanje ter prevzemanje posledic,
razvijanje ter spremljanje otrokovega napredka s poudarkom na močnih področjih in omogočanje dejavnosti glede na interese učencev,
izvajanje medsebojnih hospitacij in prenašanja primerov dobre prakse,
z različnimi aktivnostmi na vseh predmetnih področjih razvijati bralno-jezikovno kulturo tako učencev kot učiteljev.

Doseganje prednostnih nalog bo vključeno tako v sam pouk, izvajanje obveznih izbirnih predmetov, interesnih dejavnosti, kakor tudi v izvajanje številnih projektov.

© 2007-2024 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 20. 6. 2024, 14:43 | Izjava o dostopnosti