prva stran
Kulturna šola

eduroam
Ekošola Šolska shema Evropske unije Odprta knjiga Naša mala knjižnica Turizmu pomaga lastna glava
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365 | Arnes pošta
Šola

Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Izjava o dostopnosti

Katalog informacij javnega značaja

V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006, v nadaljnjem besedilu ZDIJZ) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, v nadaljnjem besedilu Uredba) je OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol na svoji spletni strani objavila Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Benedikt.

Katalog vsebuje osnovne podatke o šoli, o informacijah javnega značaja in o načinu dostopa do informacij javnega značaja. Katalog predstavlja kazalo informacij javnega značaja in ponuja direktne spletne povezave do elektronsko dostopnih informacij in dokumentov, organizacijsko strukturo šole in podatke o kontaktnih osebah, t. j. uradnih osebah, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja.

1. Osnovni podatki o katalogu

a)  Naziv zavoda: OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
Sedež: Jurovski Dol 13, 2223 Jurovski Dol
Telefon: 02 729 56 62
Fax: 02 729 56 66
e-pošta:

Ravnateljica javnega zavoda: Vesna Breznik, prof.
Odgovorna uradna oseba: Vesna Breznik, prof.
Datum prve objave kataloga: 8. 1. 2020

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.os-jd.si

b)  Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:
Center za pravno pomoč, d.o.o.
Rimska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica
Telefon: 082 059 604
e-mail: info@czpp.si

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2. a Podatki o organizaciji zavoda

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja in vzgojo in varstvo predšolskih otrok na področju občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol, Jurovski Dol 13, 2223 Jurovski Dol
Vrtec pri OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol, Jurovski Dol 13, 2223 Jurovski Dol

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so: z osnovnošolskim izobraževanjem je vsem prebivalcem Slovenije omogočeno razvijanje pismenosti, razgledanosti, nadarjenosti, spretnosti, ustvarjalnosti, izražanje kritične misli in pridobivanje kakovostne splošne izobrazbe ter skladen telesni, duševni in osebnostni razvoj.

Cilji predšolske vzgoje so spodbujanje razvoja najrazličnejših veščin in znanj, kot so:

razumevanje in sprejemanje sebe in drugih,
sposobnost za dogovarjanje, sodelovanje in upoštevanje različnosti,
prepoznavanje čustev ter spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
radovednost, raziskovalni duh, domišljija, intuicija in neodvisno mišljenje,
jezikovni razvoj za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, pozneje pa tudi branje in pisanje,
doživljanje umetniških del in umetniškega izražanja,
znanje z različnih področij znanosti in vsakodnevnega življenja,
telesni in gibalni razvoj,
samostojnost pri higienskih navadah in skrbi za zdravje.

2. b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb) pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Vesna Breznik, prof.
Naslov: Jurovski Dol 13, 2223 Jurovski Dol
Telefon: 02 729 56 60
e-pošta:

2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi:

Akt o ustanovitvi
Pravilniki
Adobe Acrobat dokument Hišni red
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Publikacija šole
Adobe Acrobat dokument Publikacija vrtca

Zakoni in podzakonski akti:

Zakon o zavodih (ZZ)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Zakon o osnovni šoli (ZOsn)
Zakon o vrtcih (ZVrt)
Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)
Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)
Zakon o računovodstvu (ZR)
Zakon o javnih financah (ZJF)
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plač. raz.
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcih
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Pravilnik o financiranju šole v naravi

Predpisi EU:

Register predpisov EU

2. d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov dostopni na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

Akt o ustanovitvi
Letni delovni načrt šole in vrtca
Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta šole in vrtca
Pravila in drugi akti zavoda

2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v vrtec in v prvi razred
Odločanje o odložitvi šolanja, prešolanju
Odločanje o oprostitvi sodelovanja pri posameznem predmetu
Odločanje o obiskovanju šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti
Odločanje o statusu učenca, ki se vzporedno izobražuje oz. o statusu perspektivnega športnika ali kulturnika
Odločanje o dodelitvi sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, plavalni tečaj, prehrana, delovni zvezki)
Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
Postopki priznavanja tujega izobraževanja

Normativna podlaga: 60. a člen Zakona o osnovni šoli.

Odločanje o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja.

Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Pravna oseba ne upravlja javnih evidenc.

2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Pravna oseba ne upravlja drugih informativnih zbirk podatkov.

2. i Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju javnega zavoda.

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Večina informacij je dostopna prek spleta na šolski strani www.os-jd.si ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole, v tajništvu šole.

Prosilec lahko poda zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ustno, pisno preko elektronske pošte ali po pošti.

V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

4. Stroškovnik

Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Zaradi majhnega števila zahtev po informacijah javnega značaja takega seznama ni mogoče oblikovati.

© 2007-2024 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 22. 4. 2024, 3:12 | Izjava o dostopnosti