prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020

SPIRIT Slovenija
Mreža gozdnih vrtcev in šol Trajnostna mobilnost Turizmu pomaga lastna glava Ekošola
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | e-učilnice | Oblak 365
Šola
Osnovni podatki
Upravljanje
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Organizacija pouka
Predmetnik
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Sodelovanje z občino
Šolska prehrana
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Individ. in skupinska pomoč
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost uč., parlament
Oddelčne skupnosti
Vizija naše šole
Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR
Katalog inf. javnega značaja
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s poseb. potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Šolski prevozi

Prihodi in odhodi učencev

Učenci, ki stanujejo blizu šole, prihajajo v šolo peš ali s kolesi. Ostali koristijo brezplačen avtobusni prevoz. Učenci vstopajo in izstopajo iz avtobusa na parkirišču za šolo. Za učence vozače je organizirano varstvo, in sicer zjutraj od 7.00 ure do pričetka pouka v jedilnici šole za učence od 6. do 9. razreda ter v učilnici 3. razreda za učence od 2. do 5. razreda ter po zaključenem pouku od 13.00 do 14.30 ure v učilnici BIO/KEM ali na igrišču šole za učence od 6. do 9. razreda.

Šolski prevozi

Občina je dolžna zagotoviti brezplačen prevoz za vse učence, ki imajo stalno prebivališče oddaljeno od šole več kot 4 km. Prav tako mora občina poskrbeti za prevoz tistih otrok, katerih varnost je ogrožena na poti v šolo, torej če je cesta, po kateri hodijo v šolo, uvrščena med nevarne relacije. Varnost šolske poti ugotovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na predlog šole.

Za učence, ki živijo v večji oddaljenosti od šole, tako na osnovi razpisa, ki ga je izvedla Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah, zagotavljamo prevoze v šolo. S tem bomo učencem tudi zagotavljali določeno stopnjo varnosti na poti v šolo in domov.

Za prevoz otrok v šolo in domov skrbi Arriva.

Adobe Acrobat dokument Vozni red na relaciji Gasteraj 2020/21
Adobe Acrobat dokument Vozni red na relaciji Partinje 2020/21

© 2007-2021 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | nedelja, 16. 05. 2021, 11:47