prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SPIRIT Slovenija Mreža gozdnih vrtcev in šol Ekošola Turizmu pomaga lastna glava eduroam

React-EU - IKT za VIZ
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | Oblak 365
Šola
Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Program kulturnih, naravoslovnih, športnih in tehniških dni

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu šole, ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje tega znanja in njegovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju.

Dnevi dejavnosti vzpodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost učenk in učencev, jih usposabljajo za samostojno opazovanje in pridobivanje izkušenj in znanja, za razvijanje spretnosti ter za samostojno reševanje problemov. Ob teh dejavnostih učenci in učenke znanje različnih področij med seboj povezujejo v celoto. Dnevi dejavnosti so namenjeni vsem učenkam in učencem, so vsebinsko pestri in smiselno razporejeni skozi vse šolsko leto. Vsebinsko se nadgrajujejo iz leta v leto oziroma iz triletja v triletje.

Po predmetniku je načrtovanih 15 dnevov dejavnosti, in sicer:

4 kulturni dnevi za učence od 1. do 3. razreda ter 3 kulturni dnevi za učence od 4. do 9. razreda,
3 naravoslovni dnevi za učence od 1. do 9. razreda,
3 tehniški dnevi za učence od 1. do 3. razreda ter 4 tehniški dnevi za učence od 4. do 9. razreda,
5 športnih dnevov.

V primeru izrednih razmer zaradi koronavirusa bomo primorani posamezne vsebine prilagoditi danim razmeram in dan dejavnosti bomo z ustrezno in prilagojeno vsebino izvedli v šoli in ne na drugi lokaciji pouka izven domačega kraja, kot je načrtovano.

Adobe Acrobat dokument Program kulturnih, naravoslovnih, športnih in tehniških dni 2021/2022

© 2007-2021 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | četrtek, 02. 12. 2021, 21:01