prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020

SPIRIT Slovenija
Mreža gozdnih vrtcev in šol Trajnostna mobilnost Turizmu pomaga lastna glava Ekošola
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | e-učilnice | Oblak 365
Šola
Osnovni podatki
Upravljanje
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Organizacija pouka
Predmetnik
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Sodelovanje z občino
Šolska prehrana
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Individ. in skupinska pomoč
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost uč., parlament
Oddelčne skupnosti
Vizija naše šole
Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR
Katalog inf. javnega značaja
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s poseb. potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci (učenci, učitelji, vodstvo in starši) v šoli kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Pri tem sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Temeljne prednostne naloge šolske svetovalne službe:

šolski novinci – postopek vpisa, spremljava in pomoč pri premagovanju morebitnih težav,
karierna orientacija – prehod v srednjo šolo,
koordinacija nacionalnega preverjanja znanja,
pomoč in podpora učencem na področju učenja in/ali v osebnem, socialnem in telesnem razvoju,
priprave in koordiniranje oblik pomoči učencem z učnimi težavami,
sodelovanje z učitelji pri izdelavi individualiziranih programov,
identifikacija nadarjenih učencev,
spremljanje in koordinacija dela z nadarjenimi učenci,
spremljanje in koordinacija dela učencev z dodatno strokovno pomočjo,
izvedba vpisa v prvi razred,
izvedba izbirnega postopka obveznih in neobveznih izbirnih predmetov,
sodelovanje pri organizaciji in izvedbi sodelovanja s starši,
sodelovanje pri sistematičnem načrtovanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela šole,
ter sodelovanje na področju socialno-ekonomskih stisk.

V strokovnem pogledu je svetovalna služba pri svojem delu avtonomna. Vselej je dolžna posredovati korektna strokovna mnenja.

Pri šolskih svetovalni službi se lahko oglasite ob ponedeljkih, torkih in sredah od 8.00 do 14.00 ure.

Zaradi narave dela se lahko za razgovor dogovorite po telefonu: 02 729 56 65 (pedagoginja Maja Mencigar).

© 2007-2021 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | nedelja, 16. 05. 2021, 10:03