prva stran
Kulturna šola

eduroam
Ekošola Šolska shema Evropske unije Odprta knjiga Naša mala knjižnica Turizmu pomaga lastna glava
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365 | Arnes pošta
Šola

Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Izjava o dostopnosti

Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci (učenci, učitelji, vodstvo in starši) v šoli kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Pri tem sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Temeljne prednostne naloge šolske svetovalne službe:

šolski novinci – postopek vpisa, spremljava in pomoč pri premagovanju morebitnih težav,
karierna orientacija – prehod v srednjo šolo,
koordinacija nacionalnega preverjanja znanja,
pomoč in podpora učencem na področju učenja in/ali v osebnem, socialnem in telesnem razvoju,
priprave in koordiniranje oblik pomoči učencem z učnimi težavami,
sodelovanje z učitelji pri izdelavi individualiziranih programov,
identifikacija nadarjenih učencev,
spremljanje in koordinacija dela z nadarjenimi učenci,
spremljanje in koordinacija dela učencev z dodatno strokovno pomočjo,
izvedba vpisa v prvi razred,
izvedba izbirnega postopka obveznih in neobveznih izbirnih predmetov,
sodelovanje pri organizaciji in izvedbi sodelovanja s starši,
sodelovanje pri sistematičnem načrtovanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela šole,
ter sodelovanje na področju socialno-ekonomskih stisk.

V strokovnem pogledu je svetovalna služba pri svojem delu avtonomna. Vselej je dolžna posredovati korektna strokovna mnenja.

Zaradi narave dela se lahko za razgovor dogovorite po telefonu: 02 729 56 65 (pedagoginja Maja Mencigar).

Sodelovanje šolske svetovalne službe pri razrednih urah

Eden izmed ključnih ciljev pedagoškega dela oz. prednostna naloga v tem šolskem letu je skrb za čustveni in socialni razvoj učencev in s tem razvijati varno in spodbudno učno okolje. Prav tako je obvladovanje in razumevanje lastnih čustev ter razumevanje čustev in občutkov drugih temelj medosebnih odnosov in kakovostnega življenja v učilnici, na šoli in širše.

Nabor vsebin, ki jih izvaja šolska svetovalna služba v razredu ob sodelovanju z razredniki na razrednih urah je:

Prepoznavanje 4 osnovnih čustev
Soočam se s stresom
Sodelujem z drugimi, jih sprejemam in imam prijatelje
Kako se učimo?
Nakupujem, torej sem
Smeh je pol zdravja
Sem dober prijatelj/prijateljica?
Poklicna orientacija

© 2007-2024 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 25. 5. 2024, 19:41 | Izjava o dostopnosti