prva stran
Kulturna šola

eduroam
Ekošola Šolska shema Evropske unije Odprta knjiga Naša mala knjižnica Turizmu pomaga lastna glava
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365 | Arnes pošta
Šola

Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Izjava o dostopnosti

Šolska prehrana

Adobe Acrobat dokument Jedilnik - maj 2024
Adobe Acrobat dokument Jedi in alergeni
Adobe Acrobat dokument Pravilnik o šolski prehrani

V šoli je organizirana malica in kosilo za učence in delavce šole. Malica za vse učence in delavce šole je enotna. Sedanja cena malice je 1,10 eura na dan.

Kosila so količinsko različna, zato je cena kosila za učence od 1. do 5. razreda 3,10 eura, za učence od 6. do 9. razreda pa 3,50 eura.

Cena zajtrka, ki je namenjen učencem v jutranjem varstvu, je 0,90 eura in cena popoldanske malice za otroke v OPB prav tako 0,90 eura.

Cena kosila za delavce šole je 4,00 eura, za zunanje naročnike pa 5,00 eura.

V primeru dodatnega porasta cen energiji in živilom se cene obrokov temu prilagodijo.

Organizacija malice

Učenci predmetne in razredne stopnje imajo malico v jedilnici.

učenci I. triade ter 4. razreda od 9.05 do 9.20;
učenci od 5. do 9. razreda od 9.55 do 10.10.

Pri malici so prisotni učitelji, ki izvajajo pouk v oddelkih učencev, ki malicajo.

Organizacija kosila

Učenci 1.-4. razreda imajo kosilo v šolski jedilnici od 11.45 do 12.05 po nadzorom razrednikov in učiteljev podaljšanega bivanja. Učenci od 5. do 9. razreda imajo kosilo od 12.35 do 12.55 pod nadzorom dežurnih učiteljev.

Subvencionirana šolska prehrana

Starši na šoli oddajo le prijavo na šolsko prehrano. Šola bo upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižala višino položnice za malico in kosilo.

V kolikor imajo starši odločbo o otroškem dodatku, ki se je iztekla ali pravice do otroškega dodatka še niso uveljavljali, vložijo vlogo za otroški dodatek na pristojnem centru za socialno delo.

Družine, ki nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku in te pravice ne želijo uveljaviti oziroma do otroškega dodatka niso upravičene, lahko za subvencijo za malico in kosilo zaprosijo tako, da na pristojnem centru za socialno delo vložijo posebno vlogo za subvencijo malice in kosila. Starši na šoli oddajo le prijavo na šolsko prehrano. Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, si sola pridobi iz CEUVIZ po ustaljenem postopku.

Pravila šolske prehrane

V mesecu juniju starši izpolnijo prijavo na šolsko prehrano.
V prijavi označijo vse obroke, ki jih bo otrok deležen.
V primeru odsotnosti otroka od pouka morajo starši odjaviti prehrano do 8. ure zjutraj, in sicer na tel. št. 02 729 56 62. Odjava je možna tudi po elektronski pošti: .
V primeru šole v naravi in ekskurzije odjava obrokov s strani staršev ni potrebna.
Hrano, ki pri malici ostaja, razdelimo otrokom v poznejših urah.
Za red pri delitvi hrane skrbi dežurni učitelj.
Pravilnik o šolski prehrani je objavljen tukaj.

© 2007-2024 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 25. 5. 2024, 18:27 | Izjava o dostopnosti