prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020

SPIRIT Slovenija
Mreža gozdnih vrtcev in šol Trajnostna mobilnost Turizmu pomaga lastna glava Ekošola
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | e-učilnice | Oblak 365
Šola
Osnovni podatki
Upravljanje
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Organizacija pouka
Predmetnik
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Sodelovanje z občino
Šolska prehrana
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Individ. in skupinska pomoč
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost uč., parlament
Oddelčne skupnosti
Vizija naše šole
Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR
Katalog inf. javnega značaja
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s poseb. potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Šolska prehrana

Adobe Acrobat dokument Jedilnik šola - maj 2021
Adobe Acrobat dokument Jedilnik vrtec - maj 2021
Adobe Acrobat dokument Jedi in alergeni
Adobe Acrobat dokument Pravilnik o šolski prehrani
Adobe Acrobat dokument Shema šolskega sadja

Organizacija malic in kosila

Učenci predmetne in razredne stopnje imajo malico v jedilnici.

učenci I. triade ter 4. in 5. razreda od 9.05 do 9.20;
učenci od 6. do 9. razreda od 9.55 do 10.10.

Pri malici so prisotni učitelji, ki izvajajo pouk v oddelkih učencev, ki malicajo.

Učenci od 1. do 4. razreda imajo kosilo v šolski jedilnici od 11.50 do 12.10 po nadzorom razrednikov in učiteljev podaljšanega bivanja. Učenci od 5. do 9. razreda imajo kosilo od 12.35 do 12.55 pod nadzorom dežurnih učiteljev.

V šoli je organizirana malica in kosilo za učence in delavce šole. Malica za vse učence in delavce šole je enotna. Sedanja cena malice je 0,80 eura na dan.

Kosila so količinsko različna, zato je cena kosila za učence od 1. do 5. razreda 2,00 eura, za učence od 6. do 9. razreda pa 2,50 eura.

Cena zajtrka, ki je namenjen učencem v jutranjem varstvu, je 0,50 eura in cena popoldanske malice za otroke v OPB prav tako 0,50 eura.

Cena kosila za delavce šole je 3,11 eura.

V primeru porasta cen energiji in živilom se cene obrokov temu prilagodijo.

Subvencionirana šolska prehrana

Starši na šoli oddajo le prijavo na šolsko prehrano. Šola bo upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižala višino položnice za malico in kosilo.

V kolikor imajo starši odločbo o otroškem dodatku, ki se je iztekla ali pravice do otroškega dodatka še niso uveljavljali, vložijo vlogo za otroški dodatek na pristojnem centru za socialno delo.

Družine, ki nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku in te pravice ne želijo uveljaviti oziroma do otroškega dodatka niso upravičene, lahko za subvencijo za malico in kosilo zaprosijo tako, da na pristojnem centru za socialno delo vložijo posebno vlogo za subvencijo malice in kosila. Starši na šoli oddajo le prijavo na šolsko prehrano. Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, si sola pridobi iz CEUVIZ po ustaljenem postopku.

Pravila šolske prehrane

V mesecu juniju starši izpolnijo prijavo na šolsko prehrano.
V prijavi označijo vse obroke, ki jih bo otrok deležen.
V primeru odsotnosti otroka od pouka morajo starši odjaviti prehrano do 8. ure zjutraj, in sicer na tel. št. 02 729 56 62. Odjava je možna tudi po elektronski pošti: .
V primeru šole v naravi in ekskurzije odjava obrokov s strani staršev ni potrebna.
Hrano, ki pri malici ostaja, razdelimo otrokom v poznejših urah.
Za red pri delitvi hrane skrbi dežurni učitelj.
Pravilnik o šolski prehrani je objavljen tukaj.

© 2007-2021 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | nedelja, 16. 05. 2021, 9:58