prva stran
Kulturna šola

eduroam
Ekošola Šolska shema Evropske unije Odprta knjiga Naša mala knjižnica Turizmu pomaga lastna glava
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365 | Arnes pošta
Šola

Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Izjava o dostopnosti

Program dela z nadarjenimi učenci

Nadarjeni učenci so po Zakonu o osnovni šoli (11. člen) učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.

Aktivnosti vodi svetovalna služba v sodelovanju z učenci, starši, razredniki in učitelji.

Leta 1999 je strokovni svet RS za splošno izobraževanje sprejel Koncept: Nadarjeni – odkrivanje in delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ temelji na eni najpogosteje uporabljenih definicij v svetu, ki je zapisana tudi v ameriškem Zakonu o izobraževanju nadarjenih iz leta 1978 in iz leta 1988. Po tej definiciji so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

Odkrivanje nadarjenih učencev

Odkrivanje nadarjenih učencev je strokovno zahtevno opravilo. Poteka v treh stopnjah:

1. Evidentiranje učencev

Prva stopnja je evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Ta poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov:

učni uspeh: učenec dosledno izkazuje odličen uspeh,
dosežki: izjemni dosežki pri likovni umetnosti, glasbeni umetnosti, tehniki, športu in drugih dejavnostih,
učiteljevo mnenje, ki si ga je o učencu oblikoval med vzgojno-izobraževalnim procesom,
tekmovanja: udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih,
hobiji: trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega nadpovprečne rezultate,
mnenje šolske svetovalne službe.

V skupino evidentiranih učencev so izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih kriterijev.

V tem šolskem letu ni evidentiranih morebitnih nadarjenih učencev.

2. Identifikacija učencev

Druga stopnja je identifikacija nadarjenih učencev, ki zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje merila:

ocena učiteljev (ocenjevalne lestvice nadarjenosti),
test sposobnosti (Ravenove progresivne matrice),
test ustvarjalnosti (Torrancev test ustvarjalnosti).

Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli rezultat, ki sodi med 10 odstotkov najboljših.

3. Seznanitev in mnenje staršev

Seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku. V vseh stopnjah pridobivamo pisno soglasje in mnenje staršev. Postopek odkrivanja nadarjenih učencev ni enak v vseh treh obdobjih devetletne OŠ. V prvi triadi se izvedeta samo prva in tretja stopnja postopka. V drugi triadi (ali po potrebi v tretji) pa se izvede tudi druga stopnja postopka – identifikacija ter se ponovno seznani starše in pridobi njihovo mnenje o otroku. Za učence, ki so bili zaradi različnih vzrokov pri postopku odkrivanja izpuščeni oziroma spregledani, se postopek izvede v celoti v drugi ali tretji triadi. Odkrite nadarjene učence se tekoče spremlja (procesna diagnostika).

Predlagane oblike dela z nadarjenimi učenci

notranja diferenciacija,
fleksibilna diferenciacija,
dodatni pouk,
individualizirani programi za delo z nadarjenimi,
vzporedni programi,
obogatitveni programi (tabori …),
športne in kulturne sekcije,
interesne dejavnosti,
dnevi dejavnosti,
kreativne delavnice,
priprava za udeležbo na tekmovanjih,
programi za razvijanje socialnih spretnosti,
programi za osebni in socialni razvoj (interakcijske vaje, socialne igre, mladinske delavnice),
hitrejše napredovanje,
osebno svetovanje učencem in staršem,
izbirni predmeti,
seminarske naloge,
raziskovalne naloge.

Šolsko leto 2023/2024

V šolskem letu 2023/2024 imamo 8 identificiranih nadarjenih učencev, za katere se bodo pripravili individualizirani programi dela, kjer se upoštevajo temeljna načela dela z nadarjenimi učenci:

širitev in poglabljanje temeljnega znanja,
hitrejše napredovanje v procesu učenja,
razvijanje ustvarjalnosti,
uporaba višjih oblik učenja,
uporaba sodelovalnih oblik učenja,
upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov,
upoštevanje individualnosti,
spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,
skrb za celostni osebnostni razvoj,
raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem,
uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oziroma drugimi izvajalci programa,
skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno sprejeti,
ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in interese.

Ob zaključku šolskega leta 2022/2023 nismo nobenega učenca evidentirali kot morebitno nadarjenega učenca.

Adobe Acrobat dokument Nabor dejavnosti za nadarjene učence 2023/2024

© 2007-2024 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 22. 4. 2024, 2:24 | Izjava o dostopnosti