prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020

SPIRIT Slovenija
Mreža gozdnih vrtcev in šol Trajnostna mobilnost Turizmu pomaga lastna glava Ekošola
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | e-učilnice | Oblak 365
Šola
Osnovni podatki
Upravljanje
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Organizacija pouka
Predmetnik
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Sodelovanje z občino
Šolska prehrana
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Individ. in skupinska pomoč
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost uč., parlament
Oddelčne skupnosti
Vizija naše šole
Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR
Katalog inf. javnega značaja
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s poseb. potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Pouk v manjših učnih skupinah

40. člen Zakona o osnovni šoli pravi, da učitelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti. V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenščini in italijanščini ali madžarščini na narodno mešanih območjih ter pri matema¬tiki in tujem jeziku lahko pouk v obsegu največ ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom, organizira v manjših učnih skupinah. Pouk v manjših učnih skupinah se v 4. razredu začne izvajati v mesecu aprilu. V 8. in 9. razredu se pri slovenščini in italijanščini ali madžarščini na narodno mešanih območjih ter pri matematiki in tujem jeziku lahko pouk vse leto organizira z razporeditvijo učencev v manjše učne skupine.

V skladu s spremembo tega člena Zakona o osnovni šoli se bo pouk v manjših učnih skupinah v tem šolskem letu izvajal po eno uro tedensko pri naslednjih predmetih:

v 4. razredu: dve učni skupini pri predmetu: MAT, SLJ in TJA (od aprila 2020 naprej)
v 6. razredu: dve učni skupini pri predmetih: MAT, SLJ in TJA.

V ostalih razredih je število otrok premajhno, da bi lahko izvajali pouk v manjših učnih skupinah.

V 8. in 9. razredu pa so učenci čez vso leto razporejeni v homogene učne skupine pri pouku matematike, slovenščine in angleščine.

© 2007-2021 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | nedelja, 16. 05. 2021, 10:59