prva stran
Kulturna šola

eduroam
Ekošola Šolska shema Evropske unije Odprta knjiga Naša mala knjižnica Turizmu pomaga lastna glava
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365 | Arnes pošta
Šola

Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Izjava o dostopnosti

Pouk v manjših učnih skupinah

40. člen Zakona o osnovni šoli pravi, da učitelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti. V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenščini in italijanščini ali madžarščini na narodno mešanih območjih ter pri matema¬tiki in tujem jeziku lahko pouk v obsegu največ ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom, organizira v manjših učnih skupinah. Pouk v manjših učnih skupinah se v 4. razredu lahko začne izvajati v mesecu aprilu. V 8. in 9. razredu se pri slovenščini in italijanščini ali madžarščini na narodno mešanih območjih ter pri matematiki in tujem jeziku lahko pouk vse leto organizira z razporeditvijo učencev v manjše učne skupine.

V skladu s spremembo tega člena Zakona o osnovni šoli se bo pouk v manjših učnih skupinah v tem šolskem letu izvajal po eno uro tedensko pri naslednjih predmetih:

v 5. razredu: dve učni skupini pri predmetu: MAT, SLJ in TJA

V 8. razredu se bo vso leto pri slovenščini in angleščini pouk izvajal v 2 manjših učnih skupinah, pri matematike pa se na žalost ne bo zaradi pomanjkanja kadra.

V ostalih razredih je število otrok premajhno, da bi lahko izvajali pouk v manjših učnih skupinah.

© 2007-2024 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 20. 6. 2024, 14:13 | Izjava o dostopnosti