prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SPIRIT Slovenija Mreža gozdnih vrtcev in šol Ekošola Turizmu pomaga lastna glava eduroam

React-EU - IKT za VIZ
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | Oblak 365
Šola
Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Organizacija pouka

Na OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol je v šolskem letu 2021/2022 10 rednih oddelkov in 2 oddelka OPB, ki se izvajata v 4 skupinah.

Odločitev za obiskovanje OPB je prostovoljna in velja za celo šolsko leto.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učiteljica v OPB dovoli otroku odhod iz šole na podlagi pisne zahteve staršev.

Podaljšano bivanje se za učence prične izvajati po končanem pouku, in sicer od 11.50 ali 12.40 oz. 12.55 do 16.00. Učenci se pri podaljšanem bivanju samostojno učijo, ustvarjalno preživljajo čas in se sprostijo. V tem času imajo kosilo, sodelujejo v interesnih dejavnostih na šoli, opravijo domače naloge in se pripravijo za naslednji šolski dan pod strokovnim vodstvom. Pri učencih želimo oblikovati higienske, socialne in kulturne navade.

Adobe Acrobat dokument Organizacija podaljšanega bivanja 2021/2022

Načrtovano jutranje varstvo učencev prvega razreda devetletke poteka v prostorih 1. b razreda in traja od 6.15 do 8.15 ure. Jutranje varstvo izvaja Tadeja Kunej.

V tem šolskem letu bodo dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami nudile pedagoginje Aleksandra Kuntner in Maja Mencigar, mag. prof. inkluzivne pedagogike Katja Malajner iz OŠ Gustava Šiliha, logopedinja Azra Bašagić Tahirović iz Centra za sluh in govor Maribor in socialna pedagoginja Estera Jurša iz OŠ Sv. Trojica ter učitelji.

© 2007-2021 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | četrtek, 02. 12. 2021, 21:01