prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020

SPIRIT Slovenija
Mreža gozdnih vrtcev in šol Trajnostna mobilnost Turizmu pomaga lastna glava Ekošola
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | e-učilnice | Oblak 365
Šola
Osnovni podatki
Upravljanje
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Organizacija pouka
Predmetnik
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Sodelovanje z občino
Šolska prehrana
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Individ. in skupinska pomoč
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost uč., parlament
Oddelčne skupnosti
Vizija naše šole
Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR
Katalog inf. javnega značaja
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s poseb. potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Organizacija pouka

Na OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol je v šolskem letu 2019/2020 9 rednih oddelkov in 2 oddelka OPB, ki se izvajata v 3 skupinah.

Odločitev za obiskovanje OPB je prostovoljna in velja za celo šolsko leto.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učiteljica v OPB dovoli otroku odhod iz šole na podlagi pisne zahteve staršev.

Podaljšano bivanje se za učence prične izvajati po končanem pouku, in sicer od 11.50 ali 12.35 do 16.00. Učenci se pri podaljšanem bivanju samostojno učijo, ustvarjalno preživljajo čas in se sprostijo. V tem času imajo kosilo, sodelujejo v interesnih dejavnostih na šoli, opravijo domače naloge in se pripravijo za naslednji šolski dan pod strokovnim vodstvom. Pri učencih želimo oblikovati higienske, socialne in kulturne navade.

Adobe Acrobat dokument Organizacija podaljšanega bivanja

Načrtovano jutranje varstvo učencev prvega razreda devetletke poteka v prostorih 1. razreda in traja od 6.15 do 8.15 ure. Jutranje varstvo izvajata Karmen Polič in Mateja Nudl.

V tem šolskem letu bodo dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami nudile pedagoginji Aleksandra Kuntner in Vesna Breznik, mag. prof. inkluzivne pedagogike Katja Malajner iz OŠ Gustava Šiliha, logopedinja Azra Basagić Tahirović iz Centra za sluh in govor Maribor in socialna pedagoginja Estera Jurša iz OŠ Sv. Trojica ter učitelji.

© 2007-2021 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | nedelja, 16. 05. 2021, 11:32