prva stran
Kulturna šola

eduroam
Ekošola Šolska shema Evropske unije Odprta knjiga Naša mala knjižnica Turizmu pomaga lastna glava
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365 | Arnes pošta
Šola

Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Izjava o dostopnosti

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti

V naši šoli smo učencem ponudili 30 različnih obveznih izbirnih predmetov. Izbirni predmeti so nov način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Tako se učenci v 7., 8. in 9. razredu glede na svoje interese, poleg rednih predmetov, odločijo še za 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi za tri, če s tem soglašajo starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na podlagi pisne vloge staršev, ki jo morajo oddati do 5. septembra tekočega šolskega leta, ter izdanega sklepa ravnateljice, oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

V šolskem letu 2023/2024 se bodo izvajali naslednji obvezni izbirni predmeti:

Filmska vzgoja: Kaj je film – poučuje Aleksandra Kuntner
Filmska vzgoja: Filmski žanri – poučuje Aleksandra Kuntner
Izbrani šport – poučuje Luka Sambolec
Šport za sprostitev – poučuje Luka Sambolec
Šport za zdravje – poučuje Luka Sambolec
Sodobna priprava hrane – poučuje Majda Kolarič
Turistična vzgoja – poučuje Milena Kokol
Sodobno kmetijstvo – poučuje Milena Kokol
Elektrotehnika – poučuje Karmen Polič
Šolsko novinarstvo – poučuje Mateja Nudl

Pri posameznih izbirnih predmetov dejavnosti potekajo tudi izven šolskega okoliša oz. se v sam pouk vključujejo tudi delavnice zunanjih izvajalcev. Stroške morebitnih prevozov ali delavnic pokrijejo starši vključenih učencev v posamezni izbirni predmetov pri položnici za prehrano.

V letošnjem šolskem letu izvajamo tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov, po 20. a členu Zakona o osnovni šoli in v katere se lahko vključijo učenci 1., 4., 5. in 6. razreda ter 7., 8. in 9. razreda.

Učenci 1. razreda se lahko vključijo v pouk neobveznega izbirnega predmeta angleščina, učenci 4., 5., in 6. razreda pa lahko izberejo med poukom drugega tujega jezika (nemščine), umetnosti, računalništva, športa ter tehnike. Učenci 7., 8. in 9. razreda pa lahko izberejo pouk drugega tujega jezika (nemščine).

Učenec se v pouk neobveznega izbirnega predmeta vključi prostovoljno. Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko, ki lahko presegata okvir zakonsko določene tedenske učne obveznosti za učence. Ko se učenec vključi v pouk neobveznega izbirnega predmeta, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.

Tudi neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo, in sicer s številčnimi ocenami od 1 do 5.

Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko.

V šolskem letu 2023/2024 tako izvajamo 6 skupin neobveznih izbirnih predmetov v 1., 4., 5., 6., 7. in 8. razredu, in sicer:

Angleščina – vključeni učenci 1. razreda, poučuje učiteljica Lavra Bukšek Kreft
Tehnika (2 skupini) – vključeni učenci 4., 5. in 6. razreda, poučuje učiteljica Karmen Polič
Šport (2 skupini) – vključeni učenci 4., 5. in 6. razreda, poučuje učitelj Luka Sambolec
Nemščina - vključeni učenci 7. in 8. razreda, poučuje učiteljica Irena Kocbek

© 2007-2024 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 22. 4. 2024, 3:05 | Izjava o dostopnosti