prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SIO-2020

SPIRIT Slovenija
Mreža gozdnih vrtcev in šol Trajnostna mobilnost Turizmu pomaga lastna glava Ekošola
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | e-učilnice | Oblak 365
Šola
Osnovni podatki
Upravljanje
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Organizacija pouka
Predmetnik
Šolski sklad
Zdravstveno varstvo
Sodelovanje z občino
Šolska prehrana
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Individ. in skupinska pomoč
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost uč., parlament
Oddelčne skupnosti
Vizija naše šole
Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR
Katalog inf. javnega značaja
Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s poseb. potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti

V naši šoli smo učencem ponudili 28 različnih obveznih izbirnih predmetov. Izbirni predmeti so nov način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Tako se učenci v 7., 8. in 9. razredu glede na svoje interese, poleg rednih predmetov, odločijo še za 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi za tri, če s tem soglašajo starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na podlagi pisne vloge staršev, ki jo morajo oddati do 5. septembra tekočega šolskega leta, ter izdanega sklepa ravnateljice, oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

V šolskem letu 2019/2020 se bodo izvajali naslednji obvezni izbirni predmeti:

Elektrotehnika – poučuje Karmen Polič
Izbrani šport – poučuje Luka Sambolec
Multimedija – poučuje Jasna Malnar
Računalniška omrežja – poučuje Jasna Malnar
Sodobna priprava hrane – poučuje Majda Kolarič
Šport za sprostitev – poučuje Luka Sambolec
Šport za zdravje – poučuje Luka Sambolec
Turistična vzgoja – poučuje Milena Kokol

V letošnjem šolskem letu izvajamo tudi pouk neobveznih izbirnih predmetov, ki jih je šola po 20. a členu Zakona o osnovni šoli postopoma uvajala za učence 1., 4., 5. in 6. razreda.

Učenci 1. razreda se lahko vključijo v pouk neobveznega izbirnega predmeta angleščina, učenci 4., 5., in 6. razreda pa lahko izberejo med poukom drugega tujega jezika (nemščine), umetnosti, računalništva, športa ter tehnike. Učenci 7., 8. In 9. razreda pa lahko izberejo pouk drugega tujega jezika (nemščine).

Učenec se v pouk neobveznega izbirnega predmeta vključi prostovoljno. Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko, ki lahko presegata okvir zakonsko določene tedenske učne obveznosti za učence. Ko se učenec vključi v pouk neobveznega izbirnega predmeta, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.

Tudi neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo, in sicer s številčnimi ocenami od 1 do 5.

Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko.

V šolskem letu 2019/2020 tako izvajamo 5 skupin neobveznih izbirnih predmetov v 1., 4., 5. in 6. razredu, in sicer:

Angleščina – vključeni učenci 1. razreda, poučuje učiteljica Lavra Bukšek Kreft
Tehnika – vključeni učenci 4., 5. in 6. razreda, poučuje učiteljica Karmen Polič
Šport – vključeni učenci 4., 5. in 6. razreda, poučuje učitelj Luka Sambolec
Računalništvo – vključeni učenci 4., 5. in 6. razreda, poučuje učiteljica Jasna Malnar
Nemščina – vključeni učenci 7., 8. in 9. razreda, poučuje učiteljica Irena Kocbek

© 2007-2021 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | nedelja, 16. 05. 2021, 11:32