prva stran
Kulturna šola

eduroam
Ekošola Šolska shema Evropske unije Odprta knjiga Naša mala knjižnica Turizmu pomaga lastna glava
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365 | Arnes pošta
Šola

Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Izjava o dostopnosti

Otroci s posebnimi potrebami in učnimi težavami

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci z avtizmom in otroci z vedenjskimi in čustvenimi težavami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene izobraževalne programe oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja, ter učenci z učnimi težavami.

V šolskem letu imamo 2023/2024 imamo 25 otrok z odločbo o usmeritvi. Za vse smo pripravili individualizirane programe v sodelovanju s starši. Z njimi delajo učitelji, pedagoginje in zunanje sodelavke iz Osnovne šole Gustava Šiliha, Centra za sluh in govor Maribor in OŠ Sv. Trojica.

Čez vso šolsko leto pa se posamezni učenci srečujejo z učnimi težavami. Učenci z učnimi težavami so učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo standarde znanja. Šola tem učencem prilagodi metode in oblike dela pri pouku ter jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. Učne težave so lahko splošne ali specifične in se razprostirajo od lažjih do težjih.

Ker se zavedamo pomembnosti nudenja pomoči učencem, ki se soočajo z učnimi težavami, smo oblikovali načrt oz. program nudenja pomoči po korakih:

1. Pomoč učitelja pri pouku ter v okviru podaljšanega bivanja in varstva

Na tej stopnji učitelj pomaga učencu pri rednem pouku v razredu. Učencu v nižjih razredih pomaga tudi učitelj v podaljšanem bivanju. V okviru procesa poučevanja se učencu omogočijo prilagoditve metod in oblik učnega dela. Učitelj individualizira in diferencira naloge in učne zahteve pri pouku, prilagodi način pridobivanja, preverjanja in ocenjevanja znanja.

2. Vključitev učenca v dopolnilni pouk

Učencem od 1. do 9. razreda, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne učne cilje. Poteka po dogovorjenem urniku.

3. Pogovorne ure za učence

Individualne pogovorne ure za učence so namenjene učencem. Učitelji izvedejo učno uro z učenci kadarkoli ob dogovoru z učencem. Predvsem takrat, ko učenec še potrebuje individualno razlago določene učne snovi. Za takšno obliko nudenja učne pomoči strokovni delavec vodi dnevnik dela oz. pomoči (modri dnevnik).

4. Pomoč razrednika

Razrednik po posvetovanju z učiteljem vključi tudi šolsko svetovalno službo. Prav tako starše seznani z otrokovimi učnimi težavami in jim nudi svetovanje.

5. Pomoč šolske svetovalne službe

Če učenec z učnimi težavami kljub vsem učiteljevim prilagoditvam in nudenju raznovrstne pomoči ne napreduje, se v svetovanje vključi šolska svetovalna služba. Svetovalna služba poglobi in dopolni celotno odkrivanje in raziskovanje težav ter v reševanje vključi svetovanje učencu, svetovanje učitelju in staršem. V okviru individualne in skupinske učne pomoči izvaja z učencem različne vaje na področju pozornosti, sproščanja, spodbujanja učnega okolja za boljši optimalni razvoj, nudi učencu pomoč pri razvijanju učnih strategij. Svetovalna služba ob sodelovanju z razrednikom stopi v kontakt z otrokovimi starši.

6. Izvirni delovni projekt pomoči

Ko prejšnji koraki ne prinesejo želenih rezultatov, razrednik skupaj z učitelji in svetovalno službo pripravi Izvirni delovni projekt pomoči, v katerem opredeli učenčeve primanjkljaje, šibka in močna področja, že izvedene korake pomoči, načrt dela z učencem, sodelovanje s starši in evalvacijo.

Dokument je podlaga za naslednji korak, v kolikor pri učencu ni zaznati pričakovanega napredka.

7. Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove

Za učenca z učnimi težavami, ki ne napreduje kljub vsem oblikam pomoči na prvih treh stopnjah, lahko šola zaprosi za dodatno strokovno mnenje in dodatno strokovno pomoč glede na naravo težav ustrezno zunanjo specializirano strokovno ustanovo (npr. svetovalni center, zdravstveno mentalno-higiensko službo, ipd.).

8. Postopek usmerjanja – dodatna strokovna pomoč

Pri učencih z učnimi težavami je potrebno pred uvedbo postopka usmerjanja upoštevati pet osnovnih stopenj pomoči: pomoč učitelja, pomoč šolske svetovalne službe, dodatno individualno in skupinsko pomoč na šoli, mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove. Usmerjanje nastopi šele v primeru, ko šolski strokovni tim ugotovi, da učenec z izrazitejšimi učnimi težavami potrebuje več prilagoditev in pomoči ali spremembo programa vzgoje in izobraževanja. Staršem se torej predlaga uvedbo postopka usmerjanja le v primeru, ko prej izvedeni koraki niso pripeljali do želenega napredka pri otroku.

© 2007-2024 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 15. 7. 2024, 15:59 | Izjava o dostopnosti