prva stran

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
SPIRIT Slovenija Mreža gozdnih vrtcev in šol Ekošola Turizmu pomaga lastna glava eduroam

React-EU - IKT za VIZ
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365
Šola

Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Finančni pogoji

Za realizacijo svojih programov pridobiva šola dohodke iz proračuna Republike Slovenije, sredstev ustanovitelja in prispevka staršev. Obvezni program, plače zaposlenih po sistematizaciji tega programa ter materialne stroške, prejema šola od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah kot ustanoviteljica naše šole pa plačuje nadstandardni program, investicijsko vzdrževanje, del materialnih stroškov, amortizacijo in prevoz učencev. Nekatere elemente iz LDN šole pa izvajamo s sredstvi, ki jih prispevajo starši, to so sredstva za izvajanje nekaterih ekskurzij, za izvedbo šole v naravi in dejavnosti ob pouku ter prispevek za prehrano.

Načrt investicijsko-vzdrževalnih del za šolsko leto 2021/2022

V okviru sredstev, s katerimi letno razpolagamo za investicijsko-vzdrževalna dela, se bomo v prihodnjem koledarskem letu lotili sanacije elektroinštalacij in varnostne razsvetljave, saj so vse elektroinštalacije v svojem prvotnem stanju in ob vseh dodatnih obremenitvah, ki so se nabrale tekom let in razvoja IKT tehnologije, nam povzročajo nemalo težav. Prav tako bi bilo potrebno nadaljevati s pleskanjem učilnic in kabinetov v starem delu šole v 1. nadstropju (kolikor nam bodo finančna sredstva to omogočala). Namreč v 1. nadstropju šole je nujno potrebno prenoviti kabinet ZGO/SLJ (razpoke v ometu) ter kabinet biologije in kemije, v katerem so neprimerne omare za shranjevanje nevarnih tekočin in aparatur za opravljanje eksperimentov pri naravoslovnih predmetih. Prav tako bi bilo potrebno posodobiti z ustreznimi mizami gospodinjsko učilnico.

Po temeljiti obnovi pa kliče tudi prostor z garderobami v pritličju stare šole ter kabinet za TIT/LUM, v katerem bi bilo potrebno ločiti strojni del od dela za shranjevanje, prav tako pa so v učilnici TIT/LUM neprimerne mize za pouk tehnike in likovne umetnosti.

© 2007-2022 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 2. 7. 2022, 17:19