prva stran
Kulturna šola

eduroam
Ekošola Šolska shema Evropske unije Odprta knjiga Naša mala knjižnica Turizmu pomaga lastna glava
šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | dosežki | knjižnica | šport | povezave | glasilo | video | Oblak 365 | Arnes pošta
Šola

Osnovni podatki
Katalog informacij javnega značaja
Vizija šole
Prednostne naloge
Posebnosti naše šole
Šolski okoliš
Šolski prevozi
Varnostni načrt
Prostorski pogoji
Finančni pogoji
Organizacija pouka
Svet staršev, svet zavoda
Šolska prehrana
Zdravstveno varstvo
Šolski sklad
Sodelovanje z občino
Dejavnosti ob pouku
Dnevi dejavnosti
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Manjše učne skupine
Interesne dejavnosti
Tekmovanja, natečaji
Skupnost učencev

Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Hišni red
Adobe Acrobat dokument GDPR

Svetovalna služba
Karierna orientacija
Nadarjeni učenci
Otroci s posebnimi potrebami
Nacionalni preizkusi znanja

Izjava o dostopnosti

Svet staršev in svet zavoda

Svet staršev

Starši se povezujejo s šolo z namenom doseganja skladnejšega delovanja na vzgojno-izobraževalnem področju. Vsebina dela, ki se obravnava na Svetu staršev, je: LDN, sodelovanje v akcijah šole, potrjevanje nadstandardnih programov, tekoča problematika ter veliko stvari iz življenja in dela šole.

Sestanke Sveta staršev sklicuje predsednik Sveta staršev na pobudo ravnatelja ali drugih predstavnikov Sveta staršev, prvi sestanek pa skliče ravnatelj.

Svet zavoda

Šolo upravljata ravnatelj in Svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanoviteljice Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah, trije predstavniki Sveta staršev in pet predstavnikov zavoda.

Svet zavoda:

obravnava vsa pomembna vprašanja glede pedagoškega procesa na šoli,
se seznanja z materialnim poslovanjem šole in podaja svoje predloge,
sprejema letni delovni načrt,
sprejema zaključno poročilo,
sprejema poslovno poročilo,
sprejema razvojni načrt,
sprejema samoevalvacijsko poročilo,
se seznanja s poročilom o uresničevanju vzgojnega načrta šole,
opravlja druge naloge v skladu z zakonskimi predpisi in statutom šol.

© 2007-2024 OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol. Vse pravice pridržane. | 25. 5. 2024, 19:59 | Izjava o dostopnosti